Chào mừng bạn đến với Cơ sở Kiến thức của iRAP

Tìm kiếm tài liệu hoặc tài nguyên bạn cần - sử dụng từ khóa, năm, quốc gia, loại, v.v.

  • Tờ thông tin về phương pháp luận

  • Thông số kỹ thuật & hướng dẫn sử dụng

  • Báo cáo & Giấy tờ

  • Nghiên cứu điển hình để thành công

  • Tài liệu chính

  • Gói trang trình bày

Sổ tay hướng dẫn này hỗ trợ việc lập kế hoạch, chuẩn bị và quản lý dự án đánh giá đường iRAP hoặc các hoạt động liên quan. Đây là một trong số các thông số kỹ thuật và hướng dẫn được cung cấp để hoàn thành dự án, công nhận và phân tích kết quả. Đây hiện là phiên bản BETA - phiên bản cuối cùng sẽ sớm được cung cấp.

Đặc điểm kỹ thuật này đưa ra các yêu cầu đối với hệ thống kiểm tra để đạt được công nhận iRAP, liên quan đến hệ thống khảo sát và mã hóa đường được sử dụng như một phần của quá trình sản xuất Xếp hạng sao và Kế hoạch đầu tư cho đường an toàn hơn (SRIP).

Sổ tay hướng dẫn này trình bày các hướng dẫn về việc thu thập dữ liệu khảo sát đường bộ, là một phần của quá trình tạo Xếp hạng Sao và Kế hoạch Đầu tư Đường An toàn hơn (SRIP).

Sổ tay hướng dẫn này trình bày các hướng dẫn về mã hóa dữ liệu thuộc tính đường, là một phần của quá trình tạo Xếp hạng sao và Kế hoạch đầu tư cho đường an toàn hơn (SRIP).

Sổ tay hướng dẫn này trình bày các hướng dẫn về mã hóa dữ liệu hỗ trợ, tạo Xếp hạng Sao và điều chỉnh Kế hoạch Đầu tư Đường An toàn hơn, phân tích và báo cáo, theo dõi hiệu suất và hỗ trợ thực hiện.

Hướng dẫn này giới thiệu ViDA, công cụ báo cáo và phân tích trực tuyến của iRAP, đồng thời cung cấp hướng dẫn để truy cập ViDA, tạo tài khoản ViDA và truy cập kết quả Xếp hạng Sao và Kế hoạch Đầu tư Đường An toàn hơn (SRIP).

Hướng dẫn này cung cấp hướng dẫn về cách sử dụng Xếp hạng sao cho thiết kế (SR4D), một ứng dụng web trong ViDA có thể được sử dụng để mã hóa các con đường hiện có và thiết kế đường. Đây hiện là phiên bản BETA - phiên bản cuối cùng sẽ sớm được cung cấp.

Đặc điểm kỹ thuật này đặt ra các yêu cầu đối với các tệp dữ liệu mã hóa đường được tải lên ViDA.

Ở các quốc gia có hoạt động RAP, iRAP có thể hỗ trợ cung cấp nội dung trình bày. Điều này có thể bao gồm: 1. Số liệu RAP cụ thể theo quốc gia (ví dụ: số km đã hoàn thành đánh giá Xếp hạng Sao hoặc Lập bản đồ Rủi ro, số lượng được đào tạo, sự hiện diện của Xếp hạng Sao cho Trường học, đầu tư vào cơ sở hạ tầng đường bộ an toàn hơn) 2. Dữ liệu về Vắc xin Đường bộ dành riêng cho quốc gia 3. Thông tin dự án hiện tại và lịch sử 4. Quan hệ đối tác quốc gia quan trọng 5. Nghiên cứu trường hợp thành công