Chọn trang

iRAP đã thành lập Ủy ban Tư vấn Chính sách Toàn cầu (GPAC) bao gồm các cơ quan giao thông vận tải cấp cao, ngân hàng phát triển và các cơ quan an toàn đường bộ nhằm tối đa hóa số người được cứu trên các tuyến đường trên toàn thế giới.

Thành viên GPAC bao gồm Ngân hàng Thế giới, Ngân hàng Phát triển Châu Á, Viện Tài nguyên Thế giới, Ban Nghiên cứu Giao thông vận tải, UNECA, UNECE, Diễn đàn Giao thông Quốc tế, PIARC, Ngân hàng Đầu tư Châu Âu, Liên đoàn Đường bộ Quốc tế, Quỹ FIA và Ngân hàng Phát triển Châu Phi. Ủy ban sẽ tư vấn cho Ban iRAP về các vấn đề chiến lược để hỗ trợ đối tác đạt được Mục tiêu 3 và 4 của LHQ đến năm 2030.

Các vấn đề chiến lược để GPAC xem xét bao gồm:

  • Các cấu trúc thể chế và quản trị hỗ trợ iRAP và các tổ chức đối tác trong việc đạt được tầm nhìn của Tổ chức từ thiện về một thế giới không có những con đường rủi ro cao.
  • Các ưu tiên chính sách hỗ trợ việc đạt được các Mục tiêu của LHQ và các chỉ số đo lường hiệu suất iRAP liên quan được thiết lập và sử dụng bởi WHO, các quốc gia thành viên LHQ, Sum4All, các Đài quan sát an toàn đường bộ, các chính phủ quốc gia và tiểu bang trên toàn thế giới.
  • Làm thế nào Tổ chức từ thiện có thể hỗ trợ tốt nhất các sáng kiến liên quan đến an toàn đường bộ bao gồm Quỹ An toàn Đường bộ của Liên hợp quốc; UNECE WP1, WP29 và SC1; Nhóm Công tác Giao thông Bền vững MDB; Sum4All; Đài quan sát an toàn đường bộ; ITF; Các ưu tiên của các Ngân hàng Phát triển, các chương trình Viện trợ Phát triển; PIARC và các chiến lược và kế hoạch hành động về an toàn đường bộ quốc gia và các sáng kiến liên quan.
  • Cơ chế phân phối bao gồm tiêu chuẩn thông số kỹ thuật, mạng lưới nhà cung cấp, đào tạo và công nhận, đảm bảo chất lượng và hệ thống giám sát đảm bảo chất lượng cao và đáng tin cậy áp dụng các giao thức iRAP của các đối tác và nhà cung cấp trên toàn thế giới.
  • Các yêu cầu hỗ trợ của chương trình ở cấp độ toàn cầu, khu vực và quốc gia và cách thức hỗ trợ đó được cung cấp một cách hiệu quả liên quan đến khả năng và hoạt động của tổ chức đối tác.
  • Các cơ chế thích hợp để hỗ trợ tự duy trì, Các chương trình đánh giá đường quốc gia do địa phương lãnh đạo ở mỗi quốc gia thực hiện chương trình liên quan, quản trị kỹ thuật, quản lý nâng cấp đường và sự lãnh đạo truyền thông của các bên liên quan cần thiết cho các chương trình thành công nhằm hỗ trợ các mục tiêu chính sách địa phương và toàn cầu và các Mục tiêu Phát triển Bền vững của Liên hợp quốc.
  • Yêu cầu về tính nhất quán trong và giữa các Chương trình Đánh giá Đường bộ khu vực và quốc gia trên toàn thế giới vì lợi ích chung của tất cả các đối tác.
  • Hệ thống và phương pháp luận để hỗ trợ đổi mới chính sách và đầu tư trong và giữa các tổ chức đối tác và các Chương trình Đánh giá Đường quốc gia trên toàn thế giới vì lợi ích chung của tất cả các đối tác.
  • Tư vấn về các khoản đầu tư ưu tiên để hỗ trợ từ thiện.
  • Ưu tiên nghiên cứu và phát triển kết hợp với Ủy ban kỹ thuật toàn cầu đáp ứng nhu cầu của đối tác và tích hợp hiệu quả với các hoạt động của đối tác và iRAP đã được thiết lập Khung đổi mới.

Ban cố vấn sẽ họp hai lần mỗi năm và chuẩn bị tư vấn chính thức cho Ban iRAP liên quan đến Điều khoản tham chiếu của GPAC. Ủy ban do Jamie Leather, Giám đốc Nhóm ngành Giao thông, Ngân hàng Phát triển Châu Á làm chủ tịch.

Chú thích ảnh: Thu thập ảo - Cuộc họp GPAC, ngày 25 tháng 6 năm 2020

Print Friendly, PDF & Email

International Road Assessment Programme (iRAP) là Tổ chức từ thiện đã đăng ký với Tư cách tư vấn của UN ECOSOC.
iRAP được đăng ký ở Anh và xứ Wales theo số công ty 05476000
Tổ chức từ thiện số 1140357

Văn phòng đăng ký: 60 Trafalgar Square, London, WC2N 5DS
VÀO CHẠM │ Châu Âu │ Châu Phi │ Châu Á Thái Bình Dương │ Châu Mỹ Latinh và Caribe │ Bắc Mỹ

viTiếng Việt
Chia sẻ cái này

Chia sẻ cái này

Chia sẻ bài này với bạn bè của bạn!