Chọn trang
Targets 3 & 4: What They Mean for Safer Roads Globally

Mục tiêu 3 & 4: Ý nghĩa của chúng đối với những con đường an toàn hơn trên toàn cầu

Các Quốc gia Thành viên Liên hợp quốc đã nhất trí về 12 Mục tiêu Thực hiện An toàn Đường bộ Toàn cầu để thúc đẩy hành động trên toàn thế giới. Các mục tiêu mới đã được Đại hội đồng Liên hợp quốc chính thức hoan nghênh trong Nghị quyết mới nhất của Liên hợp quốc về an toàn đường bộ được thống nhất vào ngày 12 tháng 4 tại New York. Các...

International Road Assessment Programme (iRAP) là Tổ chức từ thiện đã đăng ký với Tư cách tư vấn của UN ECOSOC.
iRAP được đăng ký ở Anh và xứ Wales theo số công ty 05476000
Tổ chức từ thiện số 1140357

Văn phòng đăng ký: 60 Trafalgar Square, London, WC2N 5DS
VÀO CHẠM │ Châu Âu │ Châu Phi │ Châu Á Thái Bình Dương │ Châu Mỹ Latinh và Caribe │ Bắc Mỹ

viTiếng Việt