Chọn trang
Star Rating and Investment Plans: Implementation Support Guide (2017 edition)

Xếp hạng sao và Kế hoạch đầu tư: Hướng dẫn Hỗ trợ Thực hiện (ấn bản 2017)

 Tải xuống Hướng dẫn này thảo luận về trường hợp kinh doanh cho những con đường an toàn hơn và những lợi thế trong việc đặt ra các mục tiêu an toàn đường bộ đầy tham vọng cho các nhà hoạch định chính sách và cũng giải thích một số cách mà kết quả Xếp hạng Sao có thể được sử dụng để xác định các vị trí có nguy cơ cao và ưu tiên ...

International Road Assessment Programme (iRAP) là Tổ chức từ thiện đã đăng ký với Tư cách tư vấn của UN ECOSOC.
iRAP được đăng ký ở Anh và xứ Wales theo số công ty 05476000
Tổ chức từ thiện số 1140357

Văn phòng đăng ký: 60 Trafalgar Square, London, WC2N 5DS
VÀO CHẠM │ Châu Âu │ Châu Phi │ Châu Á Thái Bình Dương │ Châu Mỹ Latinh và Caribe │ Bắc Mỹ

viTiếng Việt