Chọn trang

Nghiên cứu Agilysis được công bố trên tạp chí Tạp chí An toàn Đường bộ đã tạo và thử nghiệm Mô hình trưởng thành về văn hóa của hệ thống an toàn (SSCMM) để đánh giá mức độ sẵn sàng của Hệ thống an toàn trong các tổ chức và bao gồm phương pháp và công cụ iRAP dành cho cơ sở hạ tầng an toàn.

Hệ thống An toàn là một phương pháp quản lý an toàn đường bộ được coi là thông lệ quốc tế tốt nhất.

Các tổ chức an toàn đường bộ ở tất cả các cấp đang phát triển các chính sách và chiến lược kết hợp tư duy Hệ thống An toàn.

Mặc dù có sẵn hướng dẫn về việc triển khai Hệ thống An toàn nhưng việc áp dụng và áp dụng tư duy Hệ thống An toàn ở địa phương lại khác nhau, dựa trên cơ cấu tổ chức, lịch sử và phạm vi ảnh hưởng truyền thống về an toàn đường bộ.

Nghiên cứu này đặt ra nhằm xác định tiềm năng của một mô hình để đánh giá mức độ trưởng thành về văn hóa của các tổ chức liên quan đến tư duy và ứng dụng Hệ thống An toàn, điều này rất quan trọng để tạo ra sự nhất quán trong việc triển khai và giám sát cũng như xác định những lĩnh vực cần hỗ trợ thêm.

Một công cụ chẩn đoán dưới dạng bộ câu hỏi và kết quả phân tích đã được tạo ra để áp dụng mô hình.

Nghiên cứu cho thấy việc triển khai Hệ thống An toàn phụ thuộc vào hành động của nhiều bên liên quan và văn hóa tổ chức ảnh hưởng đến hành động của các bên liên quan.

SSCMM là một cách hợp lệ để khám phá sự trưởng thành về văn hóa của các tổ chức trong quá trình áp dụng Hệ thống An toàn và có thể hoạt động như một công cụ chẩn đoán để xác định nơi cần tăng cường tư duy và hành động của Hệ thống An toàn.

Hỗ trợ các tổ chức củng cố văn hóa Hệ thống An toàn sẽ đưa tư duy hệ thống vào cấp độ tổ chức, nâng cao hiệu quả của việc triển khai.

Print Friendly, PDF & Email

International Road Assessment Programme (iRAP) là Tổ chức từ thiện đã đăng ký với Tư cách tư vấn của UN ECOSOC.
iRAP được đăng ký ở Anh và xứ Wales theo số công ty 05476000
Tổ chức từ thiện số 1140357

Văn phòng đăng ký: 60 Trafalgar Square, London, WC2N 5DS
VÀO CHẠM │ Châu Âu │ Châu Phi │ Châu Á Thái Bình Dương │ Châu Mỹ Latinh và Caribe │ Bắc Mỹ

viTiếng Việt
Chia sẻ cái này

Chia sẻ cái này

Chia sẻ bài này với bạn bè của bạn!