Chọn trang
New Interactive Reports webpage demos cool potential of data analytics

Trang web Báo cáo tương tác mới trình diễn tiềm năng tuyệt vời của phân tích dữ liệu

iRAP đã xuất bản một trang web Báo cáo tương tác mới để minh họa các ví dụ về phân tích dữ liệu thú vị đã được tạo bằng iRAP và dữ liệu liên quan để truyền đạt kết quả dự án, nhu cầu cấp thiết để loại bỏ các con đường có rủi ro cao và tiến tới cơ sở hạ tầng an toàn hơn...

International Road Assessment Programme (iRAP) là Tổ chức từ thiện đã đăng ký với Tư cách tư vấn của UN ECOSOC.
iRAP được đăng ký ở Anh và xứ Wales theo số công ty 05476000
Tổ chức từ thiện số 1140357

Văn phòng đăng ký: 60 Trafalgar Square, London, WC2N 5DS
VÀO CHẠM │ Châu Âu │ Châu Phi │ Châu Á Thái Bình Dương │ Châu Mỹ Latinh và Caribe │ Bắc Mỹ

viTiếng Việt