Chọn trang
UNRSC Webinar Summary: The Ten Step Plan for Safer Road Infrastructure

Tóm tắt hội thảo trên web của UNRSC: Kế hoạch 10 bước cho cơ sở hạ tầng đường an toàn hơn

Vào ngày 9 tháng 9, Liên đoàn Đường bộ Quốc tế và iRAP đã tổ chức hội thảo trên web về Hợp tác An toàn Đường bộ của Liên hợp quốc (UNRSC) về Kế hoạch Mười bước cho Cơ sở Hạ tầng Đường An toàn hơn. Kế hoạch Mười bước do các đối tác của Nhóm di chuyển và Đường an toàn hơn của UNRSC đưa ra nhằm ...

International Road Assessment Programme (iRAP) là Tổ chức từ thiện đã đăng ký với Tư cách tư vấn của UN ECOSOC.
iRAP được đăng ký ở Anh và xứ Wales theo số công ty 05476000
Tổ chức từ thiện số 1140357

Văn phòng đăng ký: 60 Trafalgar Square, London, WC2N 5DS
VÀO CHẠM │ Châu Âu │ Châu Phi │ Châu Á Thái Bình Dương │ Châu Mỹ Latinh và Caribe │ Bắc Mỹ

viTiếng Việt