Chọn trang

Đặc điểm kỹ thuật iRAP, Sách hướng dẫn và Hướng dẫn

 

Thông số kỹ thuật, sổ tay và hướng dẫn iRAP giải thích cách thực hiện các hoạt động iRAP.

Sổ tay lập kế hoạch dự án iRAP

Sách hướng dẫn này hỗ trợ việc lập kế hoạch, chuẩn bị và quản lý dự án để đánh giá đường iRAP hoặc các hoạt động liên quan. Đây là một trong số các thông số kỹ thuật và hướng dẫn được cung cấp để hoàn thành các dự án, công nhận và phân tích kết quả.

 

 

Hệ thống kiểm tra iRAP - Đặc điểm kỹ thuật công nhận

Đặc điểm kỹ thuật này đưa ra các yêu cầu đối với hệ thống kiểm tra để đạt được công nhận iRAP, liên quan đến hệ thống khảo sát và mã hóa đường được sử dụng như một phần của quá trình sản xuất Xếp hạng sao và Kế hoạch đầu tư cho đường an toàn hơn (SRIP).

 

Hướng dẫn khảo sát iRAP

Sổ tay hướng dẫn này trình bày các hướng dẫn về việc thu thập dữ liệu khảo sát đường bộ, là một phần của quá trình tạo Xếp hạng Sao và Kế hoạch Đầu tư Đường An toàn hơn (SRIP).

 

 

 

Hướng dẫn sử dụng mã hóa iRAP

Sổ tay hướng dẫn này trình bày các hướng dẫn về mã hóa dữ liệu thuộc tính đường, là một phần của quá trình tạo Xếp hạng sao và Kế hoạch đầu tư cho đường an toàn hơn (SRIP).

 

 

Sổ tay kế hoạch đầu tư và xếp hạng sao iRAP

Sổ tay hướng dẫn này trình bày các hướng dẫn về mã hóa dữ liệu hỗ trợ, tạo Xếp hạng Sao và điều chỉnh Kế hoạch Đầu tư Đường An toàn hơn, phân tích và báo cáo, theo dõi hiệu suất và hỗ trợ thực hiện.

 

Hướng dẫn sử dụng ViDA

Hướng dẫn này giới thiệu ViDA, công cụ báo cáo và phân tích trực tuyến của iRAP, đồng thời cung cấp hướng dẫn để truy cập ViDA, tạo tài khoản ViDA và truy cập kết quả Xếp hạng Sao và Kế hoạch Đầu tư Đường An toàn hơn (SRIP).

 

 

 

Xếp hạng sao cho kiểu dáng (SR4D) Hướng dẫn sử dụng BETA VERSION

Hướng dẫn này cung cấp hướng dẫn về cách sử dụng Xếp hạng sao cho Kiểu dáng (SR4D), một ứng dụng web trong ViDA có thể được sử dụng để mã các đường và thiết kế đường hiện có.

Đây hiện là phiên bản BETA - phiên bản cuối cùng sẽ sớm được cung cấp. 

 

Tải lên Đặc tả Tệp

Đặc điểm kỹ thuật này đặt ra các yêu cầu đối với các tệp dữ liệu mã hóa đường được tải lên ViDA.

 

 

Lập bản đồ rủi ro sự cố RAP

Thông số kỹ thuật thiết kế bản đồ rủi ro sự cố - Đưa ra thiết kế và đặc điểm kỹ thuật bản đồ để tạo Bản đồ rủi ro sự cố RAP theo định dạng tiêu chuẩn hóa.

Thông số kỹ thuật lập bản đồ rủi ro sự cố - Đưa ra các thông số kỹ thuật để sản xuất Bản đồ rủi ro sự cố RAP sang định dạng tiêu chuẩn hóa.

Mẫu bản đồ rủi ro sự cố - Được thiết kế để hỗ trợ việc thu thập / đối chiếu dữ liệu Bản đồ rủi ro sự cố.

Print Friendly, PDF & Email

International Road Assessment Programme (iRAP) là Tổ chức từ thiện đã đăng ký với Tư cách tư vấn của UN ECOSOC.
iRAP được đăng ký ở Anh và xứ Wales theo số công ty 05476000
Tổ chức từ thiện số 1140357

Văn phòng đăng ký: 60 Trafalgar Square, London, WC2N 5DS
VÀO CHẠM │ Châu Âu │ Châu Phi │ Châu Á Thái Bình Dương │ Châu Mỹ Latinh và Caribe │ Bắc Mỹ

viTiếng Việt
Chia sẻ cái này