• Kỷ niệm thành công là một yếu tố quan trọng của mọi chương trình iRAP