Selecteer een pagina

Stockholm, Zweden (19 februari) – The Europese Investeringsbank (EIB) is vandaag een partnerschap aangegaan met de drie NGO's die de Road Assessment Programs (RAP) leiden als onderdeel van het mondiale streven om de 1,35 miljoen jaarlijkse mondiale verkeersdoden tegen 2030 te halveren. Het Memorandum of Understanding werd ondertekend tijdens de derde mondiale bijeenkomst van ministers van Verkeersveiligheid in Stockholm .

De EIB en de Europees Road Assessment Program (EuroRAP), de International Road Assessment Programme (iRAP), en de Stichting Verkeersveiligheid (RSF) hun krachten gebundeld om specifiek investeringen in nationale en regionale projecten voor “veiligere wegen” te ondersteunen en om de analyses en vaardigheden te ontwikkelen die nodig zijn om investeringen in veiligere wegeninfrastructuur succesvol te maken.

“Wij streven ernaar wegenprojecten te financieren die levens helpen redden en ernstig letsel voorkomen. De beloning, zowel in humanitair als in economisch opzicht, is enorm”, zei hij Vice-president van de EIB-groep, Lilyana Pavlova, verantwoordelijk voor de transportactiviteiten van de bank. “We moeten daarom niet alleen zorgen voor financiering, maar ook voor toegang tot de benodigde adviezen, training en vaardigheden om grootschalige investeringsprogramma's voor veiliger wegen te ontwikkelen. We moeten allemaal nauw samenwerken om de veiligheid op onze wegen te verbeteren. Daarom zijn wij verheugd om deze samenwerking met de RAP-organisaties aan te gaan.”

EuroRAP-voorzitter Ferry Smith, die de overeenkomst namens de drie RAP-organisaties ondertekende, zei: “Dit is een welkom initiatief van de EIB. De uitdaging van het komende decennium ligt in het op een nieuwe manier beheren van de veiligheid van de infrastructuur, waarvoor een gewijzigde aanpak en nieuwe vaardigheden nodig zijn. Namens de Road Safety Foundation, EuroRAP en iRAP ben ik verheugd dat we de EIB kunnen ondersteunen bij dit levensreddende initiatief met een enorm potentieel in heel Europa en wereldwijd. We hopen in de toekomst de RAP-protocollen uit te breiden naar stedelijke gebieden, met de nadruk op de veiligheid van voetgangers en fietsers, en op het beoordelen van de geschiktheid van wegen om verbonden en steeds meer geautomatiseerde voertuigen te ondersteunen.”

Het systematisch voorkomen van sterfgevallen en ernstig gewonden als gevolg van verkeersongevallen is een prioriteit van de EIB, de bank van de EU, die financiering en expertise verstrekt voor investeringsprojecten over de hele wereld. Het Memorandum of Understanding is afgestemd op het nieuwe Strategisch Plan voor Verkeersveiligheid van de EU, dat tot doel heeft het aantal sterfgevallen in Europa tegen 2030 met de helft terug te dringen en grote veranderingen introduceert in de manier waarop de veiligheid van de infrastructuur wordt gemeten en beheerd. De Europese Unie (EU) Road Infrastructure Safety Management Directive (RISM) strekt zich nu uit tot een nieuw ‘primair’ interstedelijk wegennetwerk waarop meer dan een derde van de Europese sterfgevallen geconcentreerd is. RISM vereist dat alle EU-landen tegen eind 2024 de ingebouwde veiligheid van hun primaire netwerk inspecteren – en gerichte actie ondernemen om deze drukke en vaak risicovolle wegen veilig te maken.

De protocollen van de International Road Assessment Programme, die de veiligheid van de ingebouwde infrastructuur op een consistente en systematische manier meten, zijn nu in meer dan 100 landen wereldwijd toegepast als onderdeel van het VN-decennium van actie voor verkeersveiligheid 2011-2020. Veel drukke wegen halen nog niet de RAP-benchmark van drie sterren of beter, die is opgenomen in het mondiale raamwerk voor het volgen van prestaties van de Wereldgezondheidsorganisatie.

De Road Safety Foundation heeft in heel Europa analyses uitgevoerd om praktische investeringsstrategieën en budgetten te identificeren die zowel hoge economische rendementen zullen opleveren als levens zullen redden. De leden van EuroRAP komen uit het maatschappelijk middenveld, wegbeheerders en onderzoeksinstellingen en houden momenteel toezicht op toepassingen in meer dan twintig Europese landen in heel Europa om praktische investeringsstrategieën en budgetten te identificeren die zowel hoge economische rendementen zullen opleveren als levens zullen redden.

. -LOOPT AF- 

Hoofdafbeelding hierboven: Ondertekening van het EIB MOU van links naar rechts – EIB-directeur Mobiliteit Gavin Dunnett, secretaris-generaal van EuroRAP Lina Konstantinopoulou, voorzitter van EuroRAP Ferry Smith, vice-president van de EIB-groep Lilyana Pavlova en iRAP CEO Rob McInerney (Afbeelding tegoed: iRAP)

Afbeeldingen hieronder: Ondertekening van het EIB MOU met EuroRAP-voorzitter Ferry Smith en vice-president van de EIB-groep, Lilyana Pavlova

Klik hier om het volledige persbericht te downloaden

ACHTERGROND

Druk op contacten
Europese Investeringsbank:
Lorenzo Squintani, tel. : +352437982528 l.squintani@eib.org
Website: www.eib.org/press – Pers: +352 4379 21000 – press@eib.org

iRAP
Judy Williams, mob/Whats-app +61 400 782 204, judy.williams@irap.org

EuroRAP en Stichting Verkeersveiligheid:
Becky Hadley becky.hadley@Hadstrong.com

Over de EIB
De Europese Investeringsbank (EIB) is de instelling voor langetermijnleningen van de Europese Unie die eigendom is van haar lidstaten. Het maakt langetermijnfinanciering beschikbaar voor een gezonde investering die kan bijdragen aan de beleidsdoelstellingen van de EU.

Over de International Road Assessment Programme (iRAP)
De International Road Assessment Programme (iRAP) is een geregistreerde liefdadigheidsinstelling die zich inzet voor het redden van levens door veiligere wegen, opgericht ter ondersteuning van het VN-decennium van actie voor verkeersveiligheid 2011-2020. iRAP werkt samen met overheids- en niet-gouvernementele organisaties om: wegen met een hoog risico te inspecteren en investeringsplannen voor sterbeoordelingen en veiligere wegen te ontwikkelen; het bieden van training, technologie en ondersteuning die nationale, regionale en lokale capaciteiten zullen opbouwen en in stand houden en de prestaties op het gebied van de verkeersveiligheid zullen volgen, zodat financieringsinstanties de voordelen van hun investeringen kunnen beoordelen.

Over de European Road Assessment Association (EuroRAP AISBL)
Het European Road Assessment Program (EuroRAP) is een internationale non-profitorganisatie, opgericht in 1999 en geregistreerd in België, die zich inzet voor het redden van levens door veiligere wegen. Het programma heeft tot doel het aantal sterfgevallen en ernstig letsel terug te dringen door middel van een programma voor systematische risicobeoordeling, waarbij de belangrijkste tekortkomingen worden geïdentificeerd die kunnen worden aangepakt door praktische maatregelen voor wegverbetering. Het smeedt partnerschappen tussen degenen die verantwoordelijk zijn voor een veilig wegensysteem – het maatschappelijk middenveld, automobilistenorganisaties, voertuigfabrikanten en wegbeheerders – en heeft tot doel ervoor te zorgen dat de beoordeling van risico’s de kern vormt van strategische beslissingen over routeverbeteringen, bescherming tegen ongevallen en normen voor routebeheer. .

Over Stichting Verkeersveiligheid (RSF)
De Road Safety Foundation is een in Groot-Brittannië gevestigde liefdadigheidsinstelling die is opgericht als een permanente erfenis van het Europees Jaar van de Verkeersveiligheid 1986. De liefdadigheidsinstelling ontwikkelt het terugdringen van verkeersslachtoffers door gelijktijdige actie op alle drie de componenten van het veilige wegensysteem: wegen, voertuigen en gedrag. De liefdadigheidsinstelling heeft werk op elk van deze onderdelen mogelijk gemaakt en haar rapporten en analyses hebben de basis gelegd voor nieuwe wetgeving of beleid.

 Opmerkingen voor redacteuren

 • Twintig jaar geleden werkten de Zweedse, Nederlandse en Britse regering samen met de Europese mobiliteitsclubs om het eerste Road Assessment Programme, EuroRAP, op te zetten. Het doel was om het eerdere succes van de partners te evenaren met het European New Car Assessment Programme, dat de standaard voor de veiligheid van nieuwe auto's snel had verhoogd van 1 of 2 sterren naar 4 en 5, waarbij tienduizenden levens werden gered.
 • In het eerste decennium van het Road Assessment Program werden de nieuwe protocollen voor het eerst in heel Europa snel toegepast om de veiligheid van de wegeninfrastructuur op consistente wijze te meten. Met steun van de EU heeft het Road Safety Atlas-project van EuroRAP later de grote verschillen in de veiligheid van de wegeninfrastructuur in heel Europa in meer dan twintig landen, van het Noordpoolgebied tot het Middellandse Zeegebied, in kaart gebracht. Uit het onderzoek bleek dat de risico's op overlijden en ernstig letsel op de wegen tien tot twintig keer zo groot waren, zelfs in hetzelfde land. En dat 1- en 2-sterrenwegen gebruikelijk waren.
 • 10 jaar geleden ontving EuroRAP een prestigieuze prijs voor het opzetten van de International Road Assessment Programme, iRAP. De rol van iRAP was om op te treden als mondiale paraplu ter ondersteuning van het VN-decennium van actie voor verkeersveiligheid 2011-2020. iRAP beheert en ontwikkelt de protocollen en de bijbehorende geavanceerde softwaresystemen en incubeert nieuwe regionale programma's zoals het huidige ChinaRAP, IndiaRAP en AfricaRAP.
 • Meer dan 100 landen over de hele wereld hebben de RAP-protocollen nu toegepast en er zijn meer dan 1 miljoen km beoordeeld. Miljarden veiliger investeringen zijn vormgegeven. iRAP is een onbetwist resultaat van de VN-samenwerking waarbij honderden organisaties en tientallen miljoenen genereuze donaties in natura en contant geld betrokken zijn, niet in de laatste plaats van de FIA Foundation.
 • Kijkend naar 2030 is het meten van de veiligheid van de infrastructuur slechts een eerste stap in de richting van een systematisch beheer ervan. De Zweedse, Nederlandse en Britse regering behoorden tot de eersten die doelen stelden voor de veiligheid die zij van hun nationale netwerken wilden. Nu stelt het nieuwe mondiale prestatiekader van de WHO een duidelijke minimumnorm van drie sterren vast voor alle nieuwe infrastructuur. De aanbeveling is dat landen zich moeten richten op de drukke hoofdwegen waarop gewoonlijk 50% van de sterfgevallen zijn geconcentreerd, doorgaans drukke wegen voor alle doeleinden.
 • De nieuwe verkeersveiligheidspijler van de EU bouwt voort op de mondiale indicatoren. De herziene richtlijn voor het beheer van de verkeersveiligheid (RISM) zal van toepassing zijn wanneer trauma's geconcentreerd zijn op een nieuw 'primair' interstedelijk netwerk. Tegen 2024 zullen inspecties van de ingebouwde veiligheid nodig zijn en moet er prioriteit worden gegeven aan de maatregelen. De vuistregel is dat elke ster de helft van het aantal doden en ernstige gewonden oplevert.
 • EuroRAP en zijn leden hebben veel bijgedragen aan de ontwikkeling van RISM. In het huidige EuroRAP-programma wordt in meer dan 20 Europese landen gewerkt in nationale programma's, samenwerkingsprogramma's of tolwegprogramma's. EuroRAP heeft in Slovenië een nieuwe NGO opgericht om het werk in met name de westelijke Balkan te ondersteunen. De ontwikkeling van de volgende generatie op het gebied van AI en voertuigautomatisering vindt plaats in Brussel, zodat wegen en voertuigen beter als systeem kunnen worden ontwikkeld. Er is behoefte aan wegen die zowel auto’s als mensen kunnen lezen.
 • In Europa hebben de leden van het maatschappelijk middenveld van EuroRAP leiding gegeven aan het vergroten van het begrip en bewustzijn van het belang van de veiligheid van de infrastructuur. In het komende decennium wordt een nauwer partnerschap opgebouwd om wegbeheerders en exploitanten met de auto-industrie te ondersteunen: alleen wegeigenaren kunnen de praktische, levensreddende verbeteringen aan de infrastructuur doorvoeren die nodig zijn. Als voorbeeld van een beste praktijk heeft de National Motorway Company in Slowakije de veiligheid van een netwerk in minder dan twee jaar tijd verhoogd van 27% bij 3 sterren naar 77% bij 3 sterren.
 • Dit soort Safer Road Investment Program moet routine worden in de periode tot 2030, die de overgang markeert van het meten naar het proactief beheren van de veiligheid. In Zweden is er een engagement om de veiligheid van duizenden kilometers netwerk te verhogen tot voorbij 3-sterren. Terwijl grote nieuwe en verbeterde wegendelen deel zullen blijven uitmaken van de modernisering van wegen, is investeren in veiligheidsvoorzieningen langs grote stukken netwerk nodig om mensen te beschermen tegen brutale frontale botsingen en onveilige bermen en kruispunten.
 • In 2008 drong de OESO er bij haar lidstaten op aan zich te concentreren op de economische kosten van verkeersongevallen. Alleen al in de EU gaat jaarlijks meer dan 100 miljard euro verloren en wereldwijd bijna 3% van het bbp. De EU streeft ernaar om tegen 2050 nul verkeersdoden te bereiken. In 2008 zei de OESO dat een dergelijke reis “de visie van de gemeenschap op de onvermijdelijkheid van verkeerstrauma’s zal veranderen, de institutionele en maatschappelijke verantwoordelijkheden en aansprakelijkheid zal veranderen en de manier zal veranderen waarop verkeersveiligheidsinterventies worden uitgevoerd.” gevormd.” Zo'n tien jaar later sprak het bewijsmateriaal voor het Australische onderzoek naar verkeersveiligheid over de strijd om om te gaan met de ouderwetse aanpak en om 'beleid, praktijken en ontwerpen te heroriënteren'.
 • In Europa biedt het Safer Transport Platform van de EIB een toegangspoort tot adviesdiensten die het gebruik van financiering en financieringsmogelijkheden ondersteunen voor EU-projecten die de verkeersveiligheid verbeteren. Het erkent dat een van de belangrijkste uitdagingen van het komende decennium het beheer van de veiligheid van de infrastructuur op een nieuwe manier is, wat een veranderde aanpak en nieuwe vaardigheden vereist.
Print Friendly, PDF & Email

De International Road Assessment Programme (iRAP) is een geregistreerde liefdadigheidsinstelling met adviesstatus van de VN ECOSOC.
iRAP is geregistreerd in Engeland en Wales onder bedrijfsnummer 05476000
Liefdadigheidsnummer 1140357

Maatschappelijke zetel: 60 Trafalgar Square, Londen, WC2N 5DS
NEEM CONTACT OP │ Europa │ Afrika │ Azië-Pacific │ Latijns-Amerika en het Caribisch gebied │ Noord-Amerika

nl_NLNederlands
Deel dit

Deel dit

Deel dit bericht met je vrienden!